o inštitúte

Vykročte na cestu vyššieho poznania jogy a jej zdravotných benefitov v YOGA INSTITUTE®

“Vízia, ktorú prinášam na slovenskú jogovú scénu sú vzdelávacie programy v oblasti zdravotnej jogy. Využívam know how dlhoročnej praxe s klientmi s rôznymi pohybovými obmedzeniami. Vo svojom učení jogy sa snažím spájať prvky východného a západného pohľadu na ľudské telo a dušu.” Katarína Ježovicová, autorka projektu YOGA INSTITUTE®

katarina jezovicova

Katarína Ježovicová

zakladateľka YOGA INSTITUTE®

Mojim pracovným a životným mottom je „Chrbtica je strom nášho života.“ Som autorkou projektu YOGA INSTITUTE® a vízia, ktorú prinášam na slovenskú jogovú scénu, sú vzdelávacie programy v oblasti zdravotnej jogy. 

Využívam know how dlhoročnej praxe s klientami s rôznymi pohybovými obmedzeniami. Svoje znalosti som nadobúdala od roku 2011 prevažne v zahraničných jogových školách. V USA som získala vzdelanie priamo od Bikrama Choudhury v rámci Hot jogy. Moskva mi priniesla možnosti získať vhľad na alternatívny spôsob liečenia chrbtice prostredníctvom jogy. Vyštudovala som moduly americkej školy YOGA MEDICINE v oblasti Anatomy of spinal disfunction, či Mental health and Wellness yoga. Aktuálne som poslucháčkou výcviku kraniosakrálnej terapie a osteopatie u Radka Neškrabala. Vo svojom učení jogy sa snažím spájať prvky východného a západného pohľadu na ľudské telo a dušu.

RYT®️, E-RYT®️, YACEP®️, YOGA MEDICINE®️

Vzdelanie a štúdium jogy v zahraničí:

2011 Bikram Yoga 500 HR LA (USA)

2012 Alternative Medicine in Yoga practice (Russia, Moskow)

2014 YOGO, Bratislava 50 HR

2018 YOGA MEDICINE, Spain 200HR

2019 YOGA MEDICINE, E- RYT Woman Health

2019 YOGA MEDICINE, E- RYT Spine anatomy dysfunction

2020 YOGA MEDICINE, E- RYT Mental Health and wellness

Aktuálne sa venujem:

KJ YOGA®️ 2022 | Founder

Stress management vo firmách BURN OUT – modul pre firmy / prevencia proti vyhoreniu

Vzdelávanie v oblasti jogy akreditované YOGA ALLIANCE

Moje skúsenosti: 2013-2022

Štúdio JOGA ZDRAVO

Vzdelávanie v oblasti JOGY, akreditované kurzy Metódy ZDRAVÝ CHRBÁT – BLOKY

Vedenie Tímu JOGA ZDRAVO

Vedenie prevádzky a koordinácia projektov značky JOGA ZDRAVO

Eventy pre firmy, Dni zdravia, Zdravá firma, Office joga od 2014

Ozdravné pobyty spojené s ayurvédou nielen na Srí Lanke

Prednášky (korporátne, spoločenské, školy) na tému ako joga môže zmeniť náš pohľad na stres a vyhorenie

Nastavovanie cvičebného plánu profesionálného športovca (futbal, hokej, volejbal)

Riešenie pohybových disbalancií po operáciách chrbtice alebo inej časti pohybového aparátu

Mentoring lektorov a tímu

silvia majercakova albertova

Silvia Majerčáková Albertová

Psychológia je mojím povolaním a zároveň mojou vášňou. Vyštudovala som ju na Webster University vo Viedni so zameraním na poradenskú psychológiu. Následne na PhD. štúdiu som sa hlbšie venovala prepojeniu praxe a vedy. Pôsobím ako vysokoškolský pedagóg psychológie, školský a detský psychológ, lektor vzdelávacích a sebarozvojových programov.

Vo výskume sa venujem témam ako sú sociálno-emocionálne zdravie, wellbeing, mindfulness. Joga ma sprevádza od roku 2004, kedy som sa s ňou zoznámila v Austrálii. V roku 2018 som absolvovala kurz lektora jogy RYT200 s Yoga Medicine v Španielsku. Prínosy jogy na úrovni tela a mysle sú fascinujúce. Vo svojej práci aj v živote preto prepájam poznatky východnej filozofie s modernou psychológiou. A práve tieto poznatky prinášam účastníkom kurzu YOGA INSTITUTE®.

PhD v študijnom odbore Psychológia, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Magister v študijnom odbore Psychológia so zameraním na poradenskú psychológiu, Webster University, Viedeň, Rakúsko

Yogo, Bratislava, akreditovaný kurz lektora jogy

Yoga Medicine, 200 RYT training, akreditovaný kurz lektora jogy, Španielsko

Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) pre prácu s deťmi s poruchami autistického spektra, Viedeň, Rakúsko

Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole, Bratislava

Test kresby stromu, Test kresby postavy, Detská kresba, Bratislava

Zvládanie nevhodného a agresívneho správania detí, Bratislava

Kognitívno-behaviorálna terapia pre prácu s deťmi s ADHD, Bratislava

Rozvoj morálnych kompetencií žiakov, Bratislava

Zippyho kamaráti – preventívny program na rozvoj sociálnych a emocionálnych kompetencií žiakov 1. ročníka, Bratislava

Kid’s Skills: prístup zameraný na riešenia ako metóda psychologickej práce s deťmi, rodinami a komunitou, Olomouc, Česko

Práca s terapeutickými kartami, Bratislava

Crisis Intervention in Schools, Manchester, Veľká Británia

Executive Function Deficits in Children, Tokyo, Japonsko

Terapia hrou a filiálna terapia, Martin

Frekventant psychoterapeutického výcviku podľa modelu Virginie
Satirovej, Inštitút Virginie Satirovej, Bratislava

barbora zustinova

Mgr. Barbora Zuštinová

Od útleho veku ma fascinovalo fungovanie ľudského tela ako aj jeho schopnosť uzdravovať sa. Som presvedčená, že napriek všetkým dostupným metódam a neskutočne sofistikovanej medicínskej technike je celý ľudský organizmus ešte stále neprebádaný.

Moja pôvodná profesia je anestéziologicko- intezivistická zdravotná sestra. Vyštudovala som VŠ v odbore ošetrovateľstvo s nadstavbou špecializačné štúdium zamerané na anestéziu a intenzívnu starostlivosť. Mojou úlohou v YOGA INSTITUTE® je priblížiť vám základy fyziológie – to, ako naše telo funguje. Pokúsim sa vám vysvetliť všetky dôležité informácie takou formou, aby ste si z mojich prednášok nedoniesli poučky, ale aby ste si princípy fungovania ľudského tela osvojili do svojho vnímania, a boli schopní aplikovať do svojej praxe a práce s klientmi.

 • 2006 – 2010 Stredná Zdravotnícka škola Považská Bystrica, ukončené maturitou
 • 2010 – 2013 Slovenská Zdravotnícka Univerzita – odbor ošetrovateľstvo, ukončené štátnou skúškou , titul Bc.
 • 2014 – 2016 Slovenská Zdravotnícka Univerzita – odbor ošetrovateľstvo, ukončené štátnou skúškou, titul Mgr.
 • 2014 – 2019 Slovenská Zdravotnícka Univerzita – špecializačné štúdium, anestéziológia a intenzívna ošetrovateľská starostlivosť, ukončené – sestra so špecializáciou na anestéziológiu a intenzívnu starostlivosť
 • Opakovaná aktívna činnosť na nielen celoeurópskych kongresoch v odbore Pediatric Anesthesia and Critical Care

2012 – počas štúdia na Slovenskej zdravotníckej univerzite realizovaný výskum orientovaný na informovanosť verejnosti o hepatitíde typu C

2013 – sestra pri lôžku na Detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny | komplexná intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o pediatrického pacienta v nielen kritickom stave ohrození života | aktívna účasť na pediatrickom kongrese s prednáškou “Starostlivosť o dieťa po požití chemikálie” | na základe tejto prednášky vypracované nové postupy pre DKAIM | zvýšenie informovanosti prostredníctvom zakomponovania osvety cez sociálne média, čo malo za príčinu zníženú incidienciu

2016 – aktívna účasť na pediatrickom kongrese s tématikou zameranou na Etický prístup k rodine zomierajúceho dieťaťa | na základe tejto prednášky, zavedenie zlepšenej komunikácie a najmä celkového prístupu k rodičom zomierajúceho detského pacienta

2015 Chorvátsko – Srbské hranice medical help s organizáciou Magna

2017 Slovensko – aktívna účasť na kampani organizácie Magna s názvom – Moje dieťa Kampaň bola vytvorená na pomoc utečencom

2020 Slovensko – Aktívna účasť na testovaní v domovoch seniorov v marci v prvej vlne pandémie Covid19 s organizáciou Magna

tomas polach

Tomáš Polách

Vyštudoval som strednú zdravotnícku školu v odbore Masér čomu sa venujem už takmer 20 rokov. Napriek tomu si i naďalej zvyšujem svoje vzdelanie. Aktuálne som poslucháčom fakulty zdravotníckych vied (v odbore fyzioterapia ) na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

Som taktiež absolventom kurzov vedených Katarínou Ježovicovou so zameraním na Zdravý chrbát. Mojim cieľom v rámci pôsobenia v YOGA INSTITUTE® je zdieľanie, prehlbovanie a rozširovanie vedomostí každého kto o to má záujem a zároveň tým obohacujem aj sám seba.

 • 2000-2005 SZŠ Žilina -masér
 • 2021- súčasnosť – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, fakulta zdravotníckych vied
 • 2008 Bankovanie – suchá vákuová masáž, Piešťany
 • 2011 Einführung in die Fussreflexzonenmassage, Goldrain
 • 2012 Fussreflexzonenmassage-aufbaukurz, Goldrain
 • 2012 Lomi lomi nui, Lassnitzhöhe
 • 2013 Professional Stone Massage, Bad Wörishofen
 • 2013 Aufrichten der Wirbelsäule I, Goldrain
 • 2014 Aufrichten der Wirbelsäule II, Goldrain
 • 2014 Riflessologia Plantare Taoista, Naturno
 • 2014 Pantai Luar, Ainring
 • 2015 Nuad Thai Massage, Innsbruck
 • 2015 Aufrichten der Wirbelsäule III, Olang
 • 2018 Inštruktor pilates, Banská Bystrica
 • 2019 Inštruktor jogy, Rusovce
mudr. katarina carter

MUDr. Katarína Carter

Som manželka, dcéra, kamarátka a matka troch detí. Svoj pracovný čas delím medzi neurologickú ambulanciu a pacientov so širokým spektrom neurologických ochorení. Som majiteľkou a kognitívno-behaviorálnou hypnoterapeutkou v centre Hypnos-Sonu v Spišskej Novej Vsi.

Pri svojej práci uplatňujem celostný pohľad na klienta, prepájam vedomosti a skúsenosti z lekárskej praxe s kognitívno-behaviorálnymi, regresnými, celostnými a RTT hypno prístupmi. So svojimi vedomosťami a skúsenosťami by som sa rada podelila a prispela k edukácii študentov v oblastiach, ktoré sú mi veľmi blízke, predovšetkým Neurológia a Psychosomatika. Ak pochopíme, ako celostne funguje mozog a telo, dokážeme účinne pracovať aj s psychosomatickými ochoreniami.

 • 1996-2002 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, fakulta medicíny
 • 2017 Európska atestácia druhého stupňa v odbore neurológia
 • 2016 NLP MASTER
 • 2017 výcvik v regresnej terapii, Brno
 • 2018 Ericksonovské princípy hypnoterapie
 • 2019 Kognitívno-behaviorálna hypnoterapia a Mindfulness, The UK College of hypnosis and hypnotherapy, London
 • 2020 Rapid transformational hypnotherapy practitioner Marissa Peer, London
 • 2021 Neuroleadership Coach, Basic, Advanced, Praha 2022 Thetahealing Basic DNA, Advanced DNA, Dig deeper, Manifesting and Abundance, Bratislava
martina sedlbauer

Martina Šedlbauer

Muzikoterapia si ma “našla” približne pred 6 rokmi, kedy som na vlastnej koži chcela vyskúšať jej účinky a silu. Už po prvom zážitku to bola láska na prvé počutie. Absolvovala som veľmi veľa hodín muzikoterapie počas 3 rokov v najznámejšom Soundhealingovom centre na Slovensku u Lucie Nosko, niekoľko víkendových pobytov a 2-týždňový pobyt na Srí Lanke. Mojím zámerom je šíriť túto holistickú metódu liečenia medzi čo najviac ľudí. Toto všetko budeš môcť sprostredkovať svojim klientom aj ty po hodine jogy v rámci uvoľnenia a relaxácie.

 • 1990-1994 SPŠ stavebná v Poprade, odbor Rekonštrukcia a adaptácia budov
 • 2008-2011 Dubnický Technologický Inštitút, učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
 • 2022 – Theta healing – I, II, III 2023 – Access Consciousness
 • 2023 – Access Energeticky Facelift
 • Maliarka energetických obrazov

Máte otázku?

Kontaktujte nás

Dajte mi vedieť, keď bude nový kurz dostupný.