Všeobecné obchodné podmienky

ČL.1-Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom – predávajúcim, ktorým je Katarína Ježovicová AHC, so sídlom Ďumbierska 3/d, 83101 Bratislava, IČO: 44515910,  zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava; číslo živnostenského registra: 330-16727 (ďalej len “predávajúci, alebo poskytovatel”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru, alebo služby na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje poskytovateľa služby – predávajúceho:

Názov:                       Katarína Ježovicová AHC

Sídlo:                          Ďumbierska 3/d, 83101 Bratislava

IČO:                           44515910 

DIČ:                           1077701152

Zapísaný v:                 živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava; číslo živnostenského registra: 330-16727

 Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.1

Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, dodania služby, záručnej doby , expiracii clenstva  a pod.)

1.2

Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

1.3

Zobrazená kúpna cena za tovar a služby na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

1.4  Predávajúci – Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru a služby uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru alebo služby

1.5  V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

1.6  Kupujúci sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie osoba, ktorá si zakúpi jednorázový vstup, ktorý je možné si zakúpiť výlučne prostredníctvom online platobného portálu.   Kupujúci sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie rovnako osoba, ktorá si zakúpi permanentku, čiže oprávnenie na viacpočetný vstup podľa druhu permanentky. Permanentka slúži ako identifikátor kupujúceho pri využívaní služieb poskytovateľa.

1.7  Poskytovateľom  sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie subjekt vyššie identifikovaný a prevádzkové priestory sú priestormi, v ktorých poskytovateľ poskytuje kupujúcemu zakúpené služby.

1.8  Workshopom sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie vzdelávacia aktivita, ktorá je určená pre kupujúcich. Jeho rozsah, je definovaný v popise samotného Workshopu. Jeho platnosť je definovaná presným konaním danej udalosti/aktivity, ktorú môže kupujúci využiť.

ČL.2 -Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1.  Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na web stránke Predávajúceho cez platformu BILLDU, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru  označeného kupujúcim, alebo služby podľa jednotlivo špecifikovaného typu a výberu kupujúceho za kúpnu cenu  a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2.   Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3.   Potvrdenie obsahuje údaje o tom, že Predávajúceho objednávka  bola akceptovaná.

2.4.   Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii služby, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o službe a mieste  jej poskytnutia, údaj o čase poskytnutia služby, prípadne aj iné potrebné údaje.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá úhradou objednávky a doručením akceptácie platby za objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

 1. a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 2. b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok predávajúceho,
 3. c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 4. d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 5. e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní
 6. f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 7. g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 8. h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach Reklamáciu a odstúpenie od zmluvy je možné vykonať výlučne prostredníctvom e-mailovej adresy: info@kjyoga.sk
 9. i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku
 10. j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 11. k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 12. l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 13. m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
 14. n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,
 15. o) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach
 16. p) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,
 17. r) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach

2.7.   Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.6. písm. e)týchto obchodných a reklamačných podmienok podľa bodu 2.6. písm. i)týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

ČL.3 -Práva a povinnosti predávajúceho – poskytovateľa

3.1.   Poskytovateľ je povinný:

 1. a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu službu, v dohodnutom čase, množstve, kvalite a dohodnutom termíne.
 2. b) zabezpečiť priebeh služby podľa popisu na stránke

3.2.   Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodanú službu, alebo tovar.

3.3.   Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci výlučne doručením e-mailu prostredníctvom e-mailovej adresy:  info@kjyoga.sk. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, alebo postup pri jednorázovej službe – vstupe nie je upravený iným spôsobom.

3.4.   Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. Predávajúci je následne povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu (ak sa nedohodnú na náhrade služby, ktorá mu bude poskytnutá).Ak sa kupujúci prihlási (v  rámci poskytnutia náhradného plnenia) na danú službu druhý krát a vyskytne sa mu prekážka, nebude možné službu zrušiť, alebo požadovať vrátenie poplatku.

ČL.4 Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci bol poskytovateľom – predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

4.2. Kupujúci je povinný:

 1. a) zúčastniť sa na určenom mieste výkonu poskytovanej služby
 2. b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane prípadných nákladov
 3. c) nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa

4.3. Kupujúci má právo na dodanie služby  v množstve, kvalite, termíne, čase  a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

ČL.5 Dodacie a platobné podmienky

5.1.   Dodanie služby a termín uskutočnenia je uvedený pri každej službe jednotlivo na web stránke elektronického obchodu.

5.2.   Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať službu kupujúcemu v označenom čase, najneskôr do 30 dní pri jednorázovom vstupe odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať službu  v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal službu  v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá službu ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3.   Zobrazenie služby, na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné.

5.4.   Kupujúci je povinný sa dostaviť na určené miesto výkonu služby a v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním služby (ďalej len „Miesto“).

5.5.   V prípade, ak poskytovateľ poskytne službu v určenom mieste a čase, a kupujúci sa nedostaví na miesto výkonu služby, jeho poplatok prepadá a nedá sa vrátiť

5.7.   Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania služby  predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim alebo si nahradiť vstup v inom termíne.

ČL.6 Kúpna cena

6.1.   Kúpna cena za službu, alebo tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len “kúpna cena”). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický službu uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6.2.   Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu resp. platobnou kartou  cez aplikáciu BILL DUalebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

6.3.   Za poskytnuté služby je možné uhrádzať dohodnuté ceny výlučne bezhotovostným prevodom.  Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4.   Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za poskytnutú službu v lehote podľa kúpnej zmluvy, v prípade kúpy tovaru najneskôr však pred jej uskutočnením

 

ČL.7 Nadobudnutie práva účasti na výkone služby a nadobudnutie vlastníctva tovaru. Prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1.  Kupujúci nadobúda právo účasti na poskytovanej službe, vlastnícke právo k uplatneniu služby  až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za službu

7.2.  Zaplatením ceny za účasť na hodine, pobyte, alebo inom druhu poriadaného eventu poskytovateľom vzniká záväzná rezervácia pre kupujúceho.

 

ČL.8 Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 

8.1. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

8.2. Predávajúci zodpovedá za vady služby a tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. 8týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie služby a tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

8.4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby a tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na web stránke predávajúceho.

8.5. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 1. a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 2. b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,
 3. c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie;

8.6  Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady služby alebo tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka).

8.7. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie  nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.8. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.9. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.10. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.12. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 1. a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok,
 2. b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 3. c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 4. d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 5. e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 6. f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 7. g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 8. h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 9. i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 10. j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.13. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. a) poskytnutím náhradnej služby, alebo odovzdaním opraveného tovaru,
 2. b) výmenou služby, alebo tovaru,
 3. c) vrátením kúpnej ceny služby, alebo tovaru,
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny služby, alebo tovaru,
 5. e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 6. f) odôvodneným zamietnutím reklamácie služby, alebo tovaru.

8.14. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

8.15. Záručná doba je 2 týždne odo dňa poskytnutia služby a 24 mesiacov od doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy  majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.

8.16. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.17. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.18. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok.

8.19. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

8.20. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

 Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ČL.9 Osobné údaje a ich ochrana

9.1.   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a doručenia tovaru povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2.   Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a doručenia tovaru povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.3.   Kupujúci si môže na účely urýchlenia ďalšieho nákupu u poskytovateľa virtuálneho platobného miesta BILLDU vytvoriť registráciu, ktorej podmienky však sú samostatne riešené s poskytovateľom a prevádzkovateľom BILLDU.

9.4.   Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že  bude ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.5    Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas na  spracovanie jeho osobných údajov, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných službách, organizovaných podujatiach a predávaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných službách a  tovaroch. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou e-mailu na adrese: :  info@kjyoga.sk.

9.6.      Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.7.      Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.8.      Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný od poskytovateľa priamo alebo od prevádzkovateľa app. BILLDU, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 1. a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
 2. b) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
 3. c) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
 4. d) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

9.9.      Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Podrobnosti ohľadne spracúvania osobných údajov Predávajúcim sú upravené vo všeobecných pravidlách ochrany osobných údajov uvedených na stránke: https://kjyoga.sk/vseobecne-pravidla-ochrany-osobnych-udajov/

 

ČL.10 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

10.1.    Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu naplnenia kapacity kurzu, alebo iného podujatia, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať službu alebo tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).

10.2.    Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

.10.4.   Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.5.    Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou emailom na info@kjyoga.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.6.    Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.7.    Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

10.8     Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.9.    Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.10.  V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 1. a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 3. c) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 4. d) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 5. e) predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

10.11.  Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

ČL.11 Práva a povinnosti kupujúceho pri rezervácii služieb, súkromných hodín a skupinových hodín

11.1.    Kupujúci má právo požiadať o zrušenie rezervácie služby nasledovne:

a/ v prípade rezervácie skupina – 3 hodiny pred začatím lekcie. Takýmto spôsobom zrušená hodina a kúpna cena za ňu sa nevracia kupujúcemu, ale tento má možnosť si vyčerpať neuskutočnenú službu – hodinu jógy max. do 30 dní odo dňa zrušenia služby. Zrušenie rezervácie skupina- 3 hodiny pred zacatim, alebo odhlásenie  sa z hodiny je možné emailom na info@kjyoga.sk kde následne do 30 dní môže tuto službu využiť. Prihlásiť sa moze opatovne cez email  info@kjyoga.sk požiadavkou na konkretnu hodinu ak bude na nej volna kapacita. Rezervácia sa dá preniesť len jeden krát.

b/  v prípade rezervácie individuálnej hodiny jógy – 24 hodín pred začatím lekcie. Takýmto spôsobom zrušená hodina a kúpna cena za ňu sa nevracia kupujúcemu, ale tento má možnosť si vyčerpať neuskutočnenú službu – hodinu jógy max. do 30 dní odo dňa zrušenia služby.

c/ v prípade rezervácie akcie pre firmy – 48 hodín pred začatím. Takýmto spôsobom zrušená rezervácia a kúpna cena za ňu sa nevracia kupujúcemu, ale tento má možnosť si vyčerpať neuskutočnenú službu –max. do 30 dní odo dňa zrušenia služby.

11.2.    V prípade, ak dôjde k zrušeniu rezervácie služby v kratších lehotách, ako sú uvedené v bode 11.1 nárok na vrátenie plnenia a nárok kupujúcemu na poskytnutie služby za zaplatené plnenie zaniká.

11.3.    V prípade, ak kupujúci kúpi služby poskytované cez poukážku – Darčekový poukaz, služby poskytované po nákupe poukazu je nutné vyčerpať najneskôr do 90 dní od zakúpenia darčekového poukazu. V opačnom prípade nárok na poskytnutie služby z darčekového poukazu zaniká.

11.4.    Ak sa kupujúci z lekcie neodhlási v dostatočnom predstihu pred hodinou, jeho hodina prepadá ako absolvovaná.

11.5.    Kupujúci  nesmie poškodzovať dobré meno Predávajúceho/Poskytovateľa

11.6.    Kupujúci súhlasí, že v prípade, ak poškodí zariadenie či iné vybavenie v priestoroch výkonu služby od poskytovateľa, nesie plnú zodpovednosť za ich opravu.

11.7.    Kupujúci je povinný rešpektovať a dodržiavať všetky pravidlá, ktoré sú Súčasťou prevádzkového poriadku a odporúčaní personálu.

11.8     Kupujúci je povinný požiadať o náhradnú hodinu, alebo hlásiť akúkoľvek zmenu na

info@kjyoga.sk aspon 12 hodín pred začatím hodiny pokiaľ bude voľná kapacita. Po nahlásení náhradnej hodiny sa druhý krát  zrušiť nedá a poplatok za hodinu prepadá ako absolvovaná.

11.9. Vrátenie kúpnej ceny za službu nie je možné vrátiť. Nárok na vrátenie plnenia vzniká v prípade zakúpenia služby len vtedy, ak Poskytovateľ je z dôvodu objektívnej zdravotnej prekážky nespôsobilý dlhodobo poskytnúť náhradnú službu.  

11.10 Zakúpená služba zo strany Poskytovateľa môže byť vo výnimočných prípadoch zabezpečená  inou lektorkou, pokiaľ bude Poskytovateľ zdravotne práceneschopný alebo mimo územia SR. Poskytovateľ si vyhradzuje právo takúto informáciu nezverejňovať a o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho priamo pred výkonom poskytovanej služby.

ČL.12 Práva a povinnosti predávajúceho/poskytovateľa

12.1. Poskytovateľ/Predávajúci má povinnosť poskytovať služby v kvalite a v rozsahu prezentovaných na stránke, reklamných materiáloch a iných médiách a o prípadných zmenách informovať členov s primeraným predstihom.

12.2. Poskytovateľ/Predávajúci/ má právo v prípade individuálnych aj skupinových hodín preložiť termín, ak službu, ktorú mal poskytnúť nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov poskytnúť.

12.3. Poskytovateľ/Predávajúci má právo zrušiť alebo presunúť hodiny v prípade, že ich obsadenosť nie je dostatočná. V takomto prípade nemá kupujúci nárok na kompenzáciu už zakúpeného vstupu, takisto Poskytovateľ má povinnosť informovať kupujúcich, ktorých sa táto zmena týka.

12.5. Poskytovateľ/Predávajúci má právo zmeniť adresu prevádzky, miesta poskytovanej služby v rámci mesta, pričom kupujúci nemá nárok na vrátenie peňazí, v prípade, ak mu daná lokalita nevyhovuje.

12.6. Poskytovateľ/Predávajúci má právo presunúť termíny organizovaných podujatí.

ČL.13 Záverečné ustanovenia

13.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

13.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

13.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

13.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

13.5.    Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Dajte mi vedieť, keď bude nový kurz dostupný.